Siste nytt

Desember 2021

Musikkguiden

Nyhetsbrev

Innholdsfortegnelse

Pågående rettstvist om TONO-vederlag for konserter

I rettssaken mellom TONO og Oslo-Filharmonien har Oslo tingrett avsagt dom for at TONOs konserttariff, korrigert for andelen vernede verk, utgjør rimelig vederlag for orkesterets fremføring av musikkverk.

TONO vant ikke frem med at vederlaget for Oslo-Filharmonien i stedet skulle tilsvare en viss prosent (0,55 %) av orkesterets totale driftsinntekter, med fradrag for turnéinntekter. At Oslo-Filharmonien årlig mottar betydelige midler i form av statlig støtte, innebar ifølge retten ikke at TONO kunne beregne vederlag med utgangspunkt i noe annet enn konserttariffen.

 

Avgjørelsen kan få betydning for andre konsertarrangører og aktører som fremfører musikk. Vederlaget skal for eksempel korrigeres med tanke på andelen vernede verk. Dette kan innebære et redusert vederlag dersom man spiller verk som har falt i det fri.

 

Ifølge dagens tariff kan også økonomisk støtte i form av offentlige tilskuddsordninger inkluderes i grunnlaget for vederlagsordningen, på samme måte som billettinntekter. Retten uttalte på sin side at verken statsstøtte eller gaver/sponsorater har noen sammenheng med den økonomiske verdien av fremføringene av vernede musikkverk.

 

Merk at dommen er anket, og derfor ennå ikke er rettskraftig. Musikkguiden holdes løpende oppdatert med tanke på det endelige utfallet og hvilken betydning dette får for teatre og orkester. Du kan lese mer om konserttariffen i Modul 2 i Musikkguden for orkester.

Musikkguiden holder deg oppdatert i året som kommer

Musikkguidene for teatre og orkester vil oppdateres jevnlig i 2022

Her vil du kunne lese siste nytt om endringer i kollektive avtaler og klareringsordninger, som for eksempel nye satser for 2022.

 

Guidene holdes også oppdatert om annet som påvirker orkestrene og teatrenes bruk av musikk, som det pågående søksmålet mellom TONO og Oslo-Filharmonien.

 

Vi følger også nøye med på bruk av musikk på det digitale feltet og i sosiale medier, og vil fyllee på med nytt stoff etter hvert som nye praksiser dannes.

 

Ønsker du tilgang til Musikkguiden, send mail til post@spekter.no

Minstesats-avtalen for bestillingsmusikk er oppsagt

Avtale om minstesatser for bestilling av teatermusikk mellom NTO og NKF/NOPA er oppsagt

Avtalen har angitt veieldene satser for komponisthonorar i forbindelse med bestilling av nyskrevet musikk for teateroppsetninger. Avtalen ble oppsagt av NTO tidligere i år, og vil slutte å gjelde ved utgangen av 2021.

 

Merk at satsene i avtalen først og fremst har vært veiledende. Eneste føring når man skal inngå avtale om bestillingsmusikk er at komponisten i henhold til åndsverkloven har rett på et «rimelig vederlag». Ut over dette har partene full forhandlingsfrihet.

Du kan lese mer om bestillingsmusikk og komponisthonorar i Modul 4 i Musikkguiden.

Schönberg med flere faller i det fri 1. januar 2022

Schönberg med flere faller i det fri 1. januar 2022

Vi nærmer den tiden på året da verk av for lengst avdøde komponister faller i det fri. Det vil si at verket kan brukes fritt av alle som ønsker, uten at man trenger rettighetshavernes samtykke, og uten at man trenger å betale for bruken. Vi sier da gjerne at verkene blir del av the public domain.

 

Årsaken til at verkene faller i det fri, er at opphavsretten slutter å gjelde når det har gått 70 år etter utgangen av opphaverens dødsår. Dermed faller alle verk av komponister som gikk bort i 1951 i det fri fra og med 1. januar 2022.

 

Dette gjelder blant annet samtlige verk av Arnold Schönberg (1874–1951), den komponisten som tok i bruk tolvtoneteknikken.

 

Blant andre komponister hvis verker faller i det fri kan nevnes:

Merk at innspillinger av/nye arrangement for verk som har falt i det fri, fortsatt vil være beskyttet av åndsverkloven. Disse kan ikke brukes fritt, men må klareres og betales for på vanlig måte.

 

Du kan lese mer om public domain i Modul 6 i Musikkguiden.

Avtalen mellom TONO og NTO forlenges

Avtale om fremføring og lydfesting mellom NTO og TONO forlenges inntil videre

Avtalen regulerer NTO-medlemmers rett til fremføring og lydfesting av musikkverk i forbindelse med teaterforestillinger. Du kan lese mer om avtalen i Modul 2 i Musikkguiden for teatre.

 

I forbindelse med forlengelsen er det også gjort et par viktige presiseringer i avtalen:

Dette innebærer at TONO-vederlaget beregnes etter samme sats, uavhengig av om forestillingen settes opp hjemme eller sendes ut på turné. Presiseringen gir mer forutberegnelighet med tanke på kostnadene for klarering av musikk for forestillinger som settes opp på flere ulike scener.

Presiseringen tydeliggjør at teatrene ikke er forhindret fra å lage egne nyinnspillinger av musikkverk som inngår i deres forestillinger og å distribuere disse til et større publikum utenfor selve teatret. Dette kan for eksempel skje i form av musikkutgivelser som gjøres tilgjengelig via Spotify.

 

Merk at avtalen mellom TONO og NTO gjelder små rettigheter. Store rettigheter må som vanlig klareres direkte med rettighetshaverne. Du kan lese mer om forskjellen på små og store rettigheter i Modul 6 i Musikkguiden.

error: Innholdet er beskyttet !!